您的位置:金沙贵宾会 > 历史资讯 > 大悲咒的念法

大悲咒的念法

2019-10-19 00:43

大悲咒的念法:大悲咒的音南·喝怛那·哆夜耶。ná mó ·hé là dá nā ·duō là yà yē。南·阿耶。ná mó ·ā lì yē。婆羯帝·耶。pó lú jié dì ·shuò bō là yē。菩提婆耶。pú tí sà duǒ pó yē。摩诃婆耶。mó hē sà duǒ pó yē。摩诃迦尼迦耶。mó hē jiā lú ní jiā yē。。ōng。皤曳。sà pó là fá yì。怛那怛。shù dá nā dá xià。南悉吉利·伊蒙阿耶。ná mó xī jí lì duǒ·yī méng ā lì yē。婆吉帝·室佛楞婆。pó lú jí dì·shì fó là léng tuó pó。南·那墀。ná mó·nā là jǐn chí。醯摩诃皤哆沙咩。xī lì mó hē pó duō shā miē。婆阿他·豆朋。sà pó ā tuō·dòu shū péng。阿逝孕。ā shì yùn。婆哆·那摩婆多·那摩婆伽。sà pó sà duō·ná mó pó sà duō·ná mó pó qié。摩特豆。mó fá tè dòu。怛侄他。dá zhí tuō。·阿婆醯。ōng。·ā pó lú xī。迦帝。lú jiā dì。迦帝。jiā luó dì夷醯。yí xī lì。摩诃菩提。mó hē pú tí sà duǒ婆婆。sà pó sà pó。摩摩。mó là mó là。摩醯摩醯·孕。mó xī mó xī·lì tuó yùn。俱俱·羯蒙。jù lú jù lú·jié méng。度度·耶帝。dù lú dù lú·fá shé yē dì。摩诃耶帝。mó hē fá shé yē dì。陀陀。tuó là tuó là。地尼。dì lì ní。室佛耶。shì fó là yē。遮遮。zhē là zhē là。·摩。mó mó·fá mó là。穆帝。mù dì lì。伊醯伊醯。yī xī yī xī。室那室那。shì nā shì nā。阿·佛利。ā là shēn·fó là shě lì。娑。fá suō fá shēn。佛耶。fó là shě yē。呼呼摩。hū lú hū lú mó là。呼呼醯利。hū lú hū lú xī lì。娑娑。suō là suō là。悉悉。xī lì xī lì。。sū lú sū lú。菩提夜·菩提夜。pú tí yè·pú tí yè。菩夜·菩夜。pú tuó yè·pú tuó yè。帝利夜。mí dì lì yè。那墀。nā là jǐn chí。地利瑟尼那。dì lì sè ní nā。婆夜摩那。pó yè mó nā。娑婆诃。sā pó hē。悉陀夜。xī tuó yè。娑婆诃。sā pó hē。摩诃悉陀夜。mó hē xī tuó yè。娑婆诃。sā pó hē。悉陀喻。xī tuó yù yì。室皤耶。shì pó là yē。娑婆诃。sā pó hē。那墀。nā là jǐn chí。娑婆诃。sā pó hē。摩那。mó là nā là。娑婆诃。sā pó hē。悉僧·阿穆耶。xī là sēng·ā mù qié yē。娑婆诃。sā pó hē。娑婆摩诃·阿悉陀夜。sā pó mó hē·ā xī tuó yè。娑婆诃。sā pó hē。者吉·阿悉陀夜。zhě jí là·ā xī tuó yè。娑婆诃。sā pó hē。波陀摩·羯悉陀夜。bō tuó mó·jié xī tuó yè。娑婆诃。sā pó hē。那墀·皤伽耶。nā là jǐn chí·pó qié là yē。娑婆诃。sā pó hē。摩婆利·羯夜。mó pó lì·shèng jié là yè。娑婆诃。sā pó hē。南喝怛那·哆夜耶。ná mó hé là dá nā·duō là yè yē。南阿利耶。ná mó ā lì yē。婆吉帝。pó lú jí dì。皤夜。shuò pó là yè。娑婆诃。sā pó hē。·悉殿都。ōng·xī diàn dū。漫多。màn duō là跋陀耶。bá tuó yě。娑婆诃。sā pó hē。

本文由金沙贵宾会发布于历史资讯,转载请注明出处:大悲咒的念法

关键词: